ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: februari 2023

Deze algemene inkoopvoorwaarden (''Inkoopvoorwaarden') gelden voor de verkoop van producten door SodaStream Enterprises N.V. ('SodaStream', 'we', 'wij', 'ons' en 'onze') aan u via de website van SodaStream op www.sodastream.be ('Website').

Gelieve deze Inkoopvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens bij SodaStream op de Website een bestelling te plaatsen. Om bij SodaStream een bestelling te plaatsen, dient u te aanvaarden dat u gebonden bent door deze Inkoopvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van de Website.

1. ONZE CONTACTPERSOON

De verkoop van artikelen via deze Webpagina wordt uitgevoerd door SodaStream Enterprises N.V., een vennootschap met maatschappelijke zetel op het adres Reduitlaan 42, 4814DC Breda, ingeschreven in het handelsregister van [plaats invoegen], [enter place] met telefoonnummer 0800-74807 (BE)/ 0800-28527 (LUX) en e-mailadres info@sodastream.be.

2. ONS CONTRACT

Uw bestelling is een aanbod aan SodaStream om het (de) product(en) in uw bestelling te kopen. Wanneer u een bestelling plaatst om een product van SodaStream te kopen, sturen wij u een e-mailbericht waarin we de ontvangst van uw bestelling bevestigen en u een gedetailleerd overzicht van uw bestelling verstrekken (de 'E-mail met de bevestiging van uw bestelling'). De E-mail met de bevestiging van uw bestelling is de bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Het is geen bevestiging van de aanvaarding van uw aanbod om het (de) bestelde product(en) te kopen. We aanvaarden uw aanbod pas, en sluiten het verkoopcontract voor een door u besteld product pas wanneer we het product naar u verzenden. We brengen u via e-mail op de hoogte dat het product wordt verzonden. U hebt een contract met SodaStream.

Deze Inkoopvoorwaarden gelden alleen voor producten die u direct via de Website koopt. Ze gelden niet voor SodaStream-producten die u via een derde koopt, zoals een detailhandelaar of een andere distributeur. Die derden hebben hun eigen verkoopvoorwaarden die voor uw aankoop gelden.

U mag alleen producten via onze Website kopen als u ouder bent dan 18 jaar p of, indien u jonger bent dan 18 jaar, als u de toestemming hebt van een ouder of voogd. Door op onze Website een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u aan deze vereisten voldoet.

Op onze Website kunt u een aankoop verrichten als gast of kunt u een Klantenaccount aanmaken. Een account aanmaken is heel eenvoudig. We vragen u alleen om de informatie die nodig is om het aankoopproces sneller te laten verlopen.

U kunt de informatie van uw bestelling altijd raadplegen door in te loggen op uw account als u een geregistreerde klant bent, of via de link in de bevestigingsmail als u een bestelling hebt geplaatst als gast.

3. PRODUCTEN

De afbeeldingen van de producten op onze Website zijn alleen bedoeld ter illustratie. Hoewel de producten in wezen voldoen aan hun beschrijving op de betreffende productinformatiepagina('s), kunnen ze qua uiterlijk van de afbeeldingen verschillen.

4. PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID

Alle bestelde artikelen moeten volledig zijn betaald vóór ze worden geleverd.

Alle prijzen op onze Website zijn inclusief de wettelijk toepasselijke btw of omzetbelasting, maar zijn exclusief leveringskosten.

Ondanks onze inspanningen is het altijd mogelijk dat producten op onze Website soms onjuist zijn geprijsd. Normaliter controleren we prijzen in het kader van onze verzendingsprocedures, zodat we, als de juiste prijs van de producten lager ligt dan de aangegeven prijs, u het lagere bedrag in rekening brengen wanneer we de producten naar u verzenden. Als de juiste prijs van de producten hoger ligt dan de prijs die op onze Website is aangegeven, en u redelijkerwijs had kunnen vaststellen dat de prijs verkeerd was (bijvoorbeeld omdat het te mooi was om waar te zijn), behouden we ons het recht voor om geplaatste bestellingen voor onjuist geprijsde producten te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en ongeacht of uw betaling al dan niet is geregistreerd, en wij hoeven de producten in dat geval niet aan u te leveren. Als uw betaling voor de aankoop al is geregistreerd en uw bestelling wordt geannuleerd, dan zullen wij het geregistreerde bedrag zo snel mogelijk terugbetalen op de betreffende rekening.

We vermelden op elke productinformatiepagina geschatte beschikbaarheidsinformatie voor producten die door ons op onze Website worden verkocht. Behalve wat er op die pagina of elders op de Website is aangegeven, kunnen we geen specifiekere informatie geven over de beschikbaarheid van producten. Dergelijke geschatte beschikbaarheidsinformatie is echter geen garantie dat de betreffende producten beschikbaar zijn. Wanneer we uw bestelling verwerken, informeren we u zo snel mogelijk telefonisch of via e-mail als door u bestelde producten niet beschikbaar blijken te zijn. Die producten worden u dan niet aangerekend (of, als u de betaling reeds hebt uitgevoerd, betalen we u het volledige bedrag terug).

Opgelet: we behouden ons het recht voor om een bestelling niet te aanvaarden en een bestelling te annuleren om redenen (behalve beschikbaarheid) zoals: de facturatiegegevens zijn niet goedgekeurd, niet juist of kunnen niet worden gecontroleerd; de bestelling werd niet bevestigd door onze systeembeveiliging; we konden niet leveren aan het door u opgegeven adres enz.

5. WIJZIGINGEN IN DE VERKOOPVOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze Website, onze beleidslijnen en onze algemene voorwaarden, ook deze Inkoopvoorwaarden. We publiceren veranderingen op onze Website. De Inkoopvoorwaarden en enige andere geldende beleidslijnen (weergegeven op onze Website) gelden voor u vanaf het moment waarop u uw bestelling voor producten bij ons plaatst, en uw bestelling impliceert de aanvaarding van die beleidslijnen, tenzij er volgens de wet of volgens een overheidsinstantie enige wijziging in die algemene voorwaarden, beleidslijnen of deze Inkoopvoorwaarden moet worden aangebracht (in welk geval dat in die situatie mogelijk alleen geldt voor eerder door u geplaatste bestellingen).

Als enig deel van deze Inkoopvoorwaarden als ongeldig, nietig of om enige reden onafdwingbaar wordt geacht, zal dat deel als scheidbaar worden beschouwd en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige overblijvende delen.

6. LEVERING

De leveringskosten zijn zoals ze worden weergegeven op onze Website. Als uw totale bestelling meer bedraagt dan €50,- (na kortingen en vóór toepasselijke belastingen), komt u in aanmerking voor gratis levering ('standaardlevering').

Gewoonlijk leveren we alle artikelen die in één bestelling worden gekocht op hetzelfde tijdstip, maar we behouden ons het recht voor om de levering in bepaalde gevallen op te splitsen (bijv. als sommige artikelen niet beschikbaar zijn). Vanzelfsprekend worden eventuele bijkomende leveringskosten niet in rekening gebracht.

We verzenden geen bestellingen naar postbussen of militaire APO-adressen.

Opgelet: tenzij op de Website anders vermeld, zijn geschatte leveringstermijnen precies dat, een schatting. Het zijn geen gegarandeerde leveringstermijnen en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. Hoewel we uiterste inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat producten zo snel mogelijk worden geleverd, is het mogelijk dat een derde partij instaat voor de levering, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertragingen in de levering waarover wij geen controle hebben. We zullen redelijke inspanningen leveren om u over dergelijke vertragingen te informeren.

Voor meer informatie kunt u ons beleid voor verzending en levering raadplegen op www.sodastream.be, of kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

7. RETOURNEREN

Raadpleeg ons beleid voor retourzendingen via deze link [Please make this wording clickable or add a link] return policy] dat geldt voor producten verkocht door SodaStream www.sodastream.be.

8. EIGENDOM EN RISICO EN GEBRUIKSLICENTIEVOORWAARDEN

Het eigendom en het risico van de producten die u bestelt, met uitzondering van onze SodaStream-CO2-cilinders, worden op u overgedragen na de voltooiing van de levering. Onze SodaStream-CO2-cilinders blijven altijd eigendom van SodaStream of gelieerde ondernemingen van SodaStream, en worden u onder licentie bezorgd. Raadpleeg onze informatiepagina voor het omruilen van cilinders voor meer informatie over het retourneren en omruilen van lege SodaStream-CO2-cilinders en de Gebruikslicentie van de SodaStream-CO2-cilinders die op het omhulsel en in de handleiding is afgedrukt.

9. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Inkoopvoorwaarden worden beheerst door en moeten worden geïnterpreteerd volgens het recht van [relevante nationaliteit invoegen], en vallen niet onder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten. We gaan beide akkoord dat de rechtbanken van [relevante rechtsgebied invoegen] en enige rechtbanken die bevoegd zijn voor beroepsprocedures daarvan, niet exclusief bevoegd zijn.

10. GARANTIE VAN SODASTREAM

Mogelijk geniet u door uw lokale Belgische consumentenwet- of regelgeving bepaalde wettelijk verplichte rechten en garanties. Niets in deze rubriek 10 is bedoeld om enige van uw rechten krachtens de lokaal toepasselijke wet- of regelgeving te beperken of te vervangen. De hierna vermelde uitsluiting geldt in de breedst mogelijke zin die door de toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan.

Bovenop en onverminderd uw wettelijke rechten krachtens de Belgische consumentenwet- of regelgeving, bieden wij een beperkte garantie, (voor bruiswatertoestellen die direct via de Website zijn gekocht), dat uw bruiswatertoestel geen materiaal- en constructiefouten zal vertonen bij normaal thuisgebruik gedurende 2 (twee) jaar na de aankoopdatum ('SodaStream-garantie'). U wordt aangeraden uw bruiswatertoestel online te registreren door op onze website www.sodastream.be het registratieformulier voor bruiswatertoestellen in te vullen.

Als uw product tijdens de geldigheidsduur van de SodaStream-garantie gebreken vertoont, vervangen we het defecte artikel graag door een gelijkwaardig model, of, als het door u gekochte artikel niet langer beschikbaar is, door een ander artikel dat in wezen dezelfde functies biedt. Er worden geen terugbetalingen verricht.

Behalve krachtens de SodaStream-garantie en in de breedst mogelijke zin zoals toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, verstrekken wij geen verklaringen of garanties over de producten. In het bijzonder garandeert SodaStream alleen de veiligheid van de cilinders die door SodaStream zelf opnieuw worden gevuld, voorzien van een manipulatiebestendige Soda-Club/SodaStream-ventielafdichting.

Raadpleeg ons helpcenter en lees de voorwaarden van SodaStreams beperkte garantie die bij uw aankoop zijn geleverd voor meer informatie over de SodaStream-garantie en over de manier waarop u uw rechten in het kader van die garantie kunt uitoefenen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

In de breedst mogelijke zin die volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan, indien die geldt en anderszins voorziet, is onze maximale aansprakelijkheid ten aanzien van u, hetzij contractueel, hetzij door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins in verband met enige aankoop door u via onze Website, beperkt tot de prijs die u voor de betreffende producten hebt betaald.

Behalve in de breedst mogelijke zin waarin de toepasselijke wetgeving geldt en anderszins voorziet, is SodaStream in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade (inclusief verlies van gebruik of gederfde winst of omzet) die ontstaat in verband met enige aankoop door u via onze Website.

12. AFSTANDSVERKLARING

Indien u deze Inkoopvoorwaarden schendt en wij ondernemen geen actie, zullen wij nog steeds het recht hebben om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in andere situaties waarin u deze Inkoopvoorwaarden schendt.

13. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige niet-nakoming van onze verplichtingen of voor enige vertraging daarin die het gevolg is van oorzaken waarover wij geen redelijke controle hebben, zoals overmacht, stakingen, oorlog, civiele onrust en andere onverwachte onderbrekingen.

14. GEGEVENS EN PRIVACY

Om uw bestelling te kunnen leveren, verwerken we uw gegevens in overeenstemming met de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over de manier waarop we uw gegevens gebruiken, kunt u [via deze link] [Please make this wording clickable or add a link ] Link to privacy policy] ons Privacybeleid raadplegen.

15. ONZE CONTACTINFORMATIE

Onze contactinformatie kan via deze link worden geraadpleegd

www.sodastream.be

info@sodastream.be

Tel: 0800-74807 (BE)

Tel: 0800-28527 (LUX)

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Voor het laatst bijgewerkt: Februari 2023

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website (''Gebruiksvoorwaarden'') gelden voor uw gebruik van de website die eigendom is van of beheerd wordt door SodaStream Enterprises N.V. ('SodaStream', 'we', 'wij', 'ons' en 'onze') www.sodastream.be (''Website''). Indien u onze Website raadpleegt, stemt u ermee in om door deze Gebruiksvoorwaarden van de website te worden gebonden. Gelieve ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid te lezen alvorens de Website te gebruiken.

LINKS VAN DERDEN

1. Onze Website kan links naar andere websites bevatten, waarover we geen controle hebben en waarover we geen verklaringen doen of garanties verstrekken. U erkent en stemt ermee in dat wij geenszins aansprakelijk zijn voor de informatie of het materiaal op enige gelinkte website(s).

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

2. Alle eigendomsrechten, rechten en belangen (inclusief intellectuele-eigendomsrechten) in de inhoud op onze Website blijven de exclusieve eigendom van SodaStream of zijn licentiegevers.

3. SodaStream™, het SodaStream-logo en andere handelsmerken van SodaStream die op onze Website worden weergegeven, zijn geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken en handelsnamen die eigendom zijn van SodaStream of waarvoor SodaStream een licentie heeft verkregen. Andere product- en bedrijfsnamen en logo's die op onze Website worden weergegeven, kunnen geregistreerde of ongeregistreerde handelsnamen of handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars. Het is strikt verboden om handelsnamen, handelsmerken of logo's die op onze Website worden weergegeven, te gebruiken.

4. U mag de inhoud op onze Website niet volledig of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, publiceren, doorgeven of verkopen, reproduceren, er afgeleide werken van maken of op enige andere manier gebruiken, tenzij zoals uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan.

5. U mag een redelijke hoeveelheid van de inhoud op onze Website uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden of kopiëren, op voorwaarde dat u alle vermeldingen van auteursrecht en andere vermeldingen die betrekking hebben op die inhoud, behoudt.

GEBRUIKSBEPERKING EN BEVEILIGING VAN DE WEBSITE

6. U mag geen enkel beveiligingsaspect van onze Website schenden of proberen te schenden, en u mag niet toestaan dat iemand anders dat namens u doet.

7. U stemt ermee in dat u enige software die op onze Website wordt gebruikt, niet zult wijzigen, door ontleding opnieuw samenstellen, ontmantelen, decompileren of kopiëren, en dat u niemand anders dat namens u zult laten doen.

GEGEVENS EN PRIVACY

8. We verzamelen, gebruiken en maken persoonsgegevens bekend zoals beschreven in ons Privacybeleid, dat [hier] kan worden geraadpleegd (add link to Privacy Policy). U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt voor de in ons Privacybeleid beschreven doeleinden.

WIJZIGINGEN

9. We kunnen nieuwe functies aan onze Website toevoegen, bestaande functies van onze Website verwijderen of onze Website en de inhoud ervan anderszins wijzigen (inclusief de werking ervan, de 'look-and-feel', URL's en software-elementen), allemaal zonder u daar vooraf over te informeren.

BEPERKINGEN

10. U mag onze Website niet raadplegen of gebruiken voor doeleinden die onwettelijk zijn of die door deze Gebruiksvoorwaarden verboden zijn. Daarnaast is het volgende eveneens verboden wanneer u onze Website gebruikt of raadpleegt:

(a) het gebruik van robots, spiders, scripts, scrapers of andere automatische apparaten, processen of middelen om onze Website te raadplegen voor om het even welk doel, ook niet om onze Website te monitoren, over te nemen of te downloaden of enig materiaal en enige inhoud of informatie op onze Website op te halen, te indexeren, te dataminen, te scrapen of kopiëren;

(b) het gebruik van onze Website op enige manier die onze Website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of hinderen, of die het gebruik van onze Website door enige andere partij zou kunnen verstoren;

(c) elke vorm van intimidatie, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene, aanstootgevende of beledigende taal (zoals dat volledig naar eigen goeddunken door ons wordt vastgesteld);

(d) u voordoen als iemand anders, waaronder een werknemer of vertegenwoordiger van SodaStream, of andere leden van of bezoekers aan onze Website; of

(e) enige inhoud uploaden, verspreiden of anderszins publiceren die lasterlijk, obsceen of bedreigend is of die privacy- of publiciteitsrechten schendt, of die beledigend, illegaal of anderszins om welke reden ook aanstootgevend is, of die een strafbaar feit kan inhouden of ertoe kan aanzetten, de rechten van een partij kan schenden of anderszins aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid of een schending van enige wet.

DISCLAIMER

11. U gebruikt onze Website op uw eigen risico. Onze Website wordt aangeboden in de huidige toestand en voor zover ze beschikbaar is, en zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook (uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk), inclusief, maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties of duurzaamheid, die hierbij door SodaStream en zijn dienstverleners worden afgewezen in de breedst mogelijke zin die door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan.

12. De werking van onze Website is mogelijk niet continu, ononderbroken of beveiligd. Beveiligings- en privacyrisico's kunnen niet worden geëlimineerd.

13. Sodastream en zijn dienstverleners verklaren niet en verstrekken geen garanties dat:

(a) onze Website compatibel zal zijn met uw computer of mobiel toestel en gerelateerde apparatuur en software;

(b) onze Website zonder onderbreking beschikbaar zal zijn of zal werken of geen fouten zal bevatten of dat enige fouten zullen worden gecorrigeerd;

(c) de informatie die op of via onze Website beschikbaar is, juist, volledig, in volgorde of tijdig is;

(d) er door het gebruik van onze Website bepaalde resultaten of enige resultaten kunnen worden behaald;

(e) het gebruik van onze Website, inclusief het bladeren door en downloaden van enige informatie vrij zal zijn van virussen, trojans, worms of andere destructieve of verstorende onderdelen; of

(f) het gebruik van onze Website geen rechten (met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten) van enige persoon schendt;

en Sodastream en zijn leveranciers wijzen elke aansprakelijkheid over dergelijke zaken af in de breedst mogelijke zin die door de wet is toegestaan.

14. De toepasselijke wetgeving staat mogelijk geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe. In dat geval zijn bepaalde van de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet op u van toepassing, en gelden ze alleen in de breedst mogelijke zin die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

15. In de breedst mogelijke zin die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, zijn SodaStream en zijn directieleden, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers ten aanzien van u of enige derde partij niet aansprakelijk voor enige indirecte, bijzondere, gevolg- of incidentele schade, gederfde winst, verloren gegevens, bedrijfsonderbrekingen of andere schade die direct of indirect voortvloeit uit uw gebruik van onze Website (of uw onvermogen om onze Website te gebruiken), inclusief uw gebruik of vertrouwen op enige informatie of andere inhoud op onze Website; onjuistheden of weglatingen in enige informatie of andere inhoud op onze Website of uw gebruik van of vertrouwen op enige websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden.

16. In de breedst mogelijke zin die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, vrijwaart u SodaStream en zijn directieleden, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers van alle vorderingen, rechtszaken, aansprakelijkheid en schade van welke aard dan ook die daarmee verband houden en die ontstaan door het feit dat u onze Website of de informatie of andere inhoud op onze Website raadpleegt of gebruikt (of doordat u onze Website of de informatie of andere inhoud op onze Website niet kunt raadplegen of gebruiken).

17. De toepasselijke wetgeving staat mogelijk geen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid toe. In dat geval zijn bepaalde van de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet op u van toepassing, en gelden ze alleen in de breedst mogelijke zin die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

ALGEMEEN

18. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden schendt en wij ondernemen geen actie, zullen wij nog steeds het recht hebben om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in andere situaties waarin u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

19. Als enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, zal dat deel als scheidbaar worden beschouwd en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige overblijvende Gebruiksvoorwaarden.